اسماء، القاب و کنیه ها (قسمت پنجم)

خاتم الاوصیاء

  از القاب مشهورحضرت است و آن حضرت خود را به همین لقب شناساند.

خادم حضرت عسكرى (ع) گفت: داخل شدم بر حضرت صاحب الزمان (ع)پس به من فرمود: اى طریف سندل سرخ براى من بیاور" آن را براى حضرت آوردم. فرمود: مرا مى شناسى؟ " گفتم: آرى. فرمود: من كیستم گفتم: تو مولاى من وپسر مولاى منى فرمود: این را از تو سؤال نكردم

گفتم: فداى توشوم، بیان كن براى من آن چه را اراده كردى. فرمود: "منم خاتم الاولیاء به سبب من، خداوند بلا از اهل من وشیعیان من برمى دارد(1)

خاتم به معناى چیزى است كه به وسیله آن، پایان داده مى شود ونیز به معنى چیزى آمده است كه با آن، اوراق ومانند آن را مهر مى كنند دراقرب الموارد"و قاموس كلمه خاتم- به كسرتاء وفتح آن- به معنى انگشتر، آخر قوم، عاقبت شىء وغیره آمده است.

در مجمع البحرین مى گوید: خاتم النبیین " یعنى آخرین پیامبران كه پس از وى پیغمبرى نخواهد بود.

این كه به حضرت مهدى (ع)خاتم الاوصیاءوخاتم الائمه گویند یه این جهت است كه او آخرین نفر از سلسله امامان است وپس از او امامى نخواهد بود.

ا. نجم الثاقب باب دوم.

 

 خلف صالح

 خلف وخَلَف صالح از القاب حضرت مهدى (ع) شمرده شده است.

روایت شده ازامام رضا(ع)كه فرمود: خلف صالح از فرزندان ابى محمد، حسن بن على است واوست صاحب الزمان و اوست مهدى نیز روایت كرده از حضرت صادق (ع) که خلف صالح از فرزندان من است.

اوست مهدى اسم او محمد است وكنیه او ابوالقاسم خروج مى كند در آخر الزمان ومراد از خلف، جانشین است و آن حضرت، خلف جمیع انبیاء واوصیاى گذشته است وجمیع علوم وصفات و حالات وخصایص آن ها را دارد ومواریث الهیه، كه از آن ها به یكدیگر مى رسد وهمه آن ها، در آن حضرت ودر نزد او جمع بود.(1)

در حدیث لوح معروف كه جابر در نزد صدیقه طاهره (ع) دید بعد از ذكر عسكرى (ع)آ مده است كه:آن گاه كامل مى كنم این را به پسر خلف اوكه رحمت است براى جمیع عالمیان بر اوست كمال صفوت آدم ورفعت ادریس وسكینه نوح وحلم ابراهیم وشدت موسى وبهاء عیسى وصبر ایوب. (2)

در حدیثى كه امام صادق(ع)از حضرت مهدى(ع)به عنوان خلف صالح یاد كرده است.

ممكن است كسى خیال كند كه امام صادق (ع) فرزند بلافصل خود را قصد كرده است

ولى روایات صریح وارده از آن حضرت و امامان پیشین، آن را توضیح مى دهدكه منظورنواده ششم آن بزرگوار است.

  ا. مروج الذهب، ج 4 ص 5 شیعه در اسلام علامه طباطبایى، ص 26.

02 منتخب الاثرص 214

3. روزگارهایى ج 1 ص96 .

 

خلیفة الاتقیاء

 از القاب حضرت شمرده شده است.

روایت شده از حكیمه خاتون كه مى گوید: پس از تولد حضرت آن جناب را آوردم به نزد برادرم حسن بن على (ع) پس با دست شریفش،روى پر نوراو رامسح كردو فرمود:سخن بگو اى حجة الله،بقیه انبیاء خاتم اوصیاء، صاحب كره بیضاء، مصباح از دریاى عمیق شدید الضیاء، سخن گوى اى خلیفه اتقیاء، نور اوصیاء... (1)

  1. نجم الثاقب، باب دوم0

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392    | توسط: مهدی ابراهیمی نژاد    | فهرست موضوعی: مطالب روز،     |
نظرات()